PRÁZDNINOVÉ ŘEZÁNÍ CEN PRKEN NA POLOVIC - MODEL D005 VE VŠECH BARVÁCH - PRKNO 220 CM JEN ZA 339, - Kč/ks vč. DPH!

PRAVIDLA MONTÁŽE

MANUÁL PRO MONTÁŽ A STANOVENÍ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU PRO WPC TERASY - slovem i obrazem

Před zahájením montáže si přečtěte tento manuál pro montáž

NÁZORNÉ UKÁZKY MONTÁŽÍ A PRAKTICKÉ RADY NAJDETE TAKÉ V SEKCI FOTOGALERIE 

Správný postup montáže je velmi důležitý a je tedy nezbytné dodržovat veškeré zásady montáže a ostatní doporučení uvedené v tomto manuálu. Dodržování zásad montáže zabezpečí požadovanou kvalitu podlahy a uživatel se vyhne problémům nejen s namontovanou podlahou, ale i ztrátě záruky. Věnujte tedy dostatečnou pozornost tomuto návodu k instalaci a odměnou Vám bude podlaha bez závad, kterou budete moci bezstarostně používat.

Pokládka musí být vždy realizována na rovný a především ÚNOSNÝ povrch, kterým ve většině případů je:

  • betonová podkladní deska
  • betonové dlaždice / betonové pásy/ obsypané drceným kamenivem
  • ocelová či dřevěná konstrukce
  • střešní plášť (folie) - zde se hranoly ani rektifikační terče nemohou kotvit hmoždinami do podkladu

Před samotnou pokládkou terasy z WPC prken je nezbytné podklad správně připravit, nikdy nelze učinit pokládku jen na hliněný či jinak nezpevněný podklad!

 

Montáž na připravenou betonovou desku, betonové pasy či rozmístěnou dlažbu (jako šachovnice)

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podkladní vrstvy (zhutněný štěrk) by měly mít celkovou mocnost alespoň 250 - 300 mm, toto je závislé na požadavku únosnosti základové spáry. Při již stávající vysoké únosnosti základové spáry (vršek pláně před nasypáním a zhutněním štěrku) je možno udělat podkladní vrstvu ze štěrku menší, avšak zhutnění štěrkových vrstev je nezbytné a to buď vibrační deskou či žábou. Dno výkopu zasypeme cca 150  mm vrstvou kačírku frakce 16/32mm, kterou náležitě zhutníme. Druhou vrstvu v mocnosti 100 mm provedeme z frakce  8/16,  mm opět náležitě zhutníme a finální vrsvu v mocnosti cca 50 mm dosypeme z frakce 0-4 mm do které dlažbu uložíme a výškově vyrovnáme, tato poslední vrstva se nehutní, do té se dlažba klade a vyrovnává.

Při montáži WPC terasy na betonovou desku doporučujeme její tloušťku realizovat v mocnosti 100 až 150 mm podle vlastností podkladních vrstev a uvažovaného budoucího zatížení. Vložení kari sítí do desky je doporučeno, standardní kari sítě do desky jsou buď R6 o rozměru ok 100x100 mm, nebo R8 o rozměru ok 100x100 mm. Možno použít i kari síť R8 o rozměru ok 150x150 mm. Doporučený spád desky je minimálně 0,5% (cca 5mm/ bm) v závislosti na velikosti, tvaru a způsobu odvodnění terasové plochy. Správné odvodnění plochy je nezbytné, aby nedocházelo k tomu, že v zimních měsících jsou prkna vystavena opakovanému tání a zamrzání vody a sněhu mezi prkny či v dutinách prken, kde by voda zvětšovala svůj objem a prkna by roztrhla při mrazech . Toto rozmrzání a zamrzání vody v terasovém systému by mohlo celou konstrukci systému nenávratně zničit tzn. prkna se v dutinách mohou vyboulit pořípadě podélně rozpraskají. Pokud nebude podklad zhotoven z betonové desky, lze podklad pro WPC terasu připravit vybetonováním průběžných pasů anebo podklad zhotovit z pasů z betonových dlaždic, které zaručí pevný a únosný podklad pro WPC podkladní hranoly. Není rozhodující velikost a tloušťka dlaždice avšak je třeba zajistit rovinnost a osovou vzdálenost v obou směrech mezi dlaždicemi 350 až 400 mm (stejná jako vzdálenost mezi pokládanými hranoly). Mezi pasy či dlaždicemi je velmi záhodno použít správný typ kameniva, aby se mohla voda vsáknout či drenáží mohla odtéct. Tyto betonové pasy musí být šíře nejméně 100 mm a osová vzdálenost se doporučuje opět 350 až max 400 mm.

MONTÁŽ PODKLADNÍHO ROŠTU (hranolů) Z MATERIÁLU WPC ČI HLINÍKOVÉHO

Na hotovou a vyzrálou betonovou desku (či betonové/dlažební pasy) se rozmístí WPC či hliníkové hranoly, které by měly být položeny ve směru odtoku vody tzn. „po vodě“, aby byl zajištěn dostatečně odtok vody. U malých ploch teras není nezbytné hranoly kotvit do podkladu. Vzdálenost podkladních hranolů musí být maximálně 350 mm až 400 mm osově tj. od středu hranolu na střed hranolu dalšího. Naše hranoly jsou navrženy pro optimální co možná nejnižší celkovou konstrukci terasy při zachování vysoké tuhosti. V žádném případě se nedoporučuje klást hranoly dále od sebe než je doporučená vzdálenost! Pokud umístíte hranoly dál od sebe než je předepsaná vzdálenost, bude docházet k prohýbání terasy a pocitu "houpání", který Vám zničí celkový dojem z terasy.

Podkladové hranoly musí vždy (vyjma montáže na rektifikační terče) ležet celou plochou na povrchu podkladu (betonové desce, betonových dlaždicích či pasech). Kotvení samotných WPC hranolů k podkladu je doporučeno a provádí se pomoci natloukacích hmoždin vč. vrutu (1ks na 0,7bm délky hranolu) – hranol se provrtá a připevní tímto způsobem do betonového podkladu či dlažby. Hmoždiny jsou průměru 8 mm a délky 80 mm. Hranol je třeba nejdříve předvrtat průměrem 4 mm, a následně 8 mm. 

Kladení hranolů na gumové či pryžové podložky není nezbytné pokud je podklad dostatečně rovný a čistý. K výškovému vyrovnání terasy se používají rektifikační terče, které dokáží dorovnat výšku od 18 mm do 220 mm. Rektifikační terče můžete volit v naší nabídce z  těchto variant na tomto odkazu Rektifikační terče.  Výška plného hranolu + prkna je v součtu 45 až 50 mm dle vlastní výšky prkna. Při změnách teploty dochází u terasových prken, nosičů a lišt k objemovým změnám (natahování a smršťování). Dodržujte proto předepsané dilatační mezery. Při chladnějším počasí je třeba počítat s větší rezervou na dilatační prodloužení délky prken při zvýšení teploty v letních měsících.

Minimální vzdálenost konce podkladního hranolu od stěn budov/obrubníku (obecně překážek) je 10mm.

V případě délkového napojení dvou hranolů za sebe nutno ponechat mezeru mezi hranoly alespoň 5mm. Pokud možno zařezávejte podkladové hranoly na požadovanou délku až po položení poslední řady prken. 

Délkové napojení prken je prováděno vždy pomocí tzv. zdvojeného hranolu, tzn. konec prkna a začátek nového prkna si vyžaduje dva hranoly vedle sebe tzv. zdvojený hranol. Tento spoj zamezuje vyklouznutí spojek a volnému zvedání rohů prken při teplotních změnách. Volný přesah prken se nedoporučuje. Pokud ano, maximálné 50 mm kvůli možnému průhybu a následnému prasknutí. Nerezové klipy nepřizpůsobujte ani neupravujte a nepoužívejte klipy od jiných dodavatelů, nemusí rozměrově pasovat do drážky prkna, která je specifická pro každý model prkna (výška i hloubka drážky)

 

MONTÁŽ TERASOVÝCH PRKEN VČ. OLEMOVÁNÍ

Po dokončení rozestavění a připevnění hranolů hmoždinami k podkladu můžeme začít s pokládkou terasových prken. Na začátek hranolů rozmístíme a připevníme startovací klipy s označením Start clip, do kterých zasuneme první terasové prkno. Do plochy následně vkládáme spojovací prostorové klipy k tomu určené – typ Spacer clip. Při ukončení pokládky prken v ploše se poslední prkna uchycují pomocí klipů s označením End clip, tyto klipy se připevňují k hranolu vrutem nikoli shora, ale  z čela hranolu (pokud to prostor dovolí). V některých případech se dají na ukončení použít klipy startovací (Start clip) pokud to montáž a prostor umožní a prkno jde podsunout. Jak již bylo zmíněno, při montáži každého klipu je naprosto NEZBYTNÉ do hranolu předvrtat otvor vrtákem a to o velikosti 2,8 až 3 mm a až následně vkládat vruty a klip do hranolu přikotvit. Dotahujeme zlehka, aby nedošlo k prasknutí či stržení.

V případě napojení prken na sebe je doporučeno dodržet kvůli dilataci mezeru minimálně 4 mm (pro prkna délky 2,2 m). Dilatace (smrštění či protažení) prkna 4 m dlouhého může dosáhnout 5 až 8 mm při rozdílu teplot mezi - 15°C a + 40°C.

Při montáži prken na podkladové hranoly doporučujeme mít dvě utahovačky, jednu s vrtákem o průměru minimálně 2,8 až 3 mm, (podle typu terasy, nutno vyzkoušet, aby vrut v otvoru držel a zároveň nešel do otvoru ztuha a tím nedošlo k prasknutí materiálu) druhou s bitem na křížové či torxové vruty. Nerezové vruty dotahujte s citem – nezapomeňte si nastavit správný krouticí moment. Pokud jsou prkna použita na lávku, nebo chodníky, měla by pokud možno být položena kolmo na předpokládaný směr pohybu osob (podkladové hranoly tím pádem rovnoběžně s tímto směrem). Přesahy prken doporučujeme zařezávat až po dokončení pokládky všech prken z důvodu roztažnosti materiálu WPC. Vše dotahujeme z lehka, pokud utáhnete extrémně, zamezíte tak přirozené roztažnosti materiálu a prkno by mohlo v takovém případě podélně časem prasnout! Toto je nejčastější chyba při montáži, že se extrémním utažením klipů zamezí možnosti materiálu přirozeně se protahovat a smršťovat.

Pokud použijete ukončovací krycí krycí lišty, nezapomeňte připočítat k mezeře + 5mm, takže vynechte mezeru od stěny či překážky cca 10 až 15 mm. 

 

 

OBRAZOVÝ PRŮVODCE

1) Nejdříve rozmístíme podkladní hranoly v maximální osové vzdálenosti 40 cm od sebe vodorovně, následně hranoly provrtáme a kotvíme po cca 70 cm do betonového podkladu či dlažby pomocí natloukacích hmoždin. Kotvení podkladních hranolů je důležité, aby nedošlo k posunu při vlastní montáži terasových prken a doporučuje se pro lepší stabilitu celé terasy se doporučuje.

 

       kotvení hranolu_obrazově_240707          2  

 

Startovací klipy se umístí vždy na začátek každého hranolu, hranol se předvrtá a startovací klip se připevní vrutem k podkladnímu hranolu. Do takto připravených startovacích klipů se vsune následně první WPC prkno.

 

 3 

 startovací klip_obrazově_240707

 

 

Průběžný klip se vkládá pod první vložené prkno, které se pevně dorazí do startovacích klipů, prkno se přizvedne, následně se otvorem v klipu hranol předvrtá a klip se jedním vrutem do hranolu ukotví. Celý postup se opakuje v ploše. V místě délkového nastavování WPC prken se vkládají 2 hranoly vedle sebe, tzv. zdvojený hranol, aby se váha správně roznesla a nebyl volný konec prkna ve vzduchu. Mezera mezi prkny při délkovém napojování prken je doporučena z důvodu dilatace 5 - 8 mm, toto je závislé na délce použitého prkna, u krátkých prken do 2,2 m délky postačí dilatační mezera 5 mm.

 

6

7

 

 

Na konec terasy se použije ukončovací klip. Pro zakrytí viditelných částí terasy z boku jsou dodávány ukončovací lišty – úhelníky WPC ve tvaru L, či ukončovací prkna boční. L úhelníky lze použít i na olemování schodů. Úhelníky i prkna boční jsou v barvě terasových prken. Tyto ukončovací lišty se připevní buď vhodným lepidlem k tomu určeným a to způsobem HOUSENKA – například výrobce MAMUT, či možno předvrtat lištu i prkno větším vrtákem s následným vožením například gumové podložky do otvoru pod šroub, aby mohlo docházet k dilataci

 

9

 

 

JAK URČÍM RYCHLE PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU PRO TERASU?

 

Nevíte si rady kolik prken, spojovacích prvků a ostatních doplňků potřebujete pro svoji terasu? Zde najdete návod, jak stanovit přibližné množství všech produktů.

JAKÝ MATERIÁL a kolik čeho POTŘEBUJETE, ABY VÁM NIC PŘI MONTÁŽI SYSTÉMOVÉ TERASY NECHYBĚLO? 

 

Výpočet přibližné spotřeby materiálu nezbytného k montáži v přepočtu na 1 m2 WPC terasy

WPC terasová prkna – dle modelu (dle šířky prkna) – cca 6,5 až 7,3 metry délkové prkna

WPC podkladní hranol – cca 3 až 3,3 metry délkové hranolu tj. cca 1 až 1,2 ks hranolu délky 2,9m

WPC klipy nerezové průběžné do plochy - 18 až 20 ks

WPC klipy nerezové startovací při zakládání terasy – 1 až 2 ks

WPC klipy nerezové ukončovací při ukončení terasy – 1 až 2 ks

WPC nerezové šrouby – vždy shodný počet dle počtu klipů

WPC natloukací hmoždiny /kotvení WPC hranolů k podkladu – cca 6 až 7 ks

WPC krajové ukončovací lišty – dle obvodu (délky) terasy individuálně

 

Příklad konkrétního výpočtu pro terasu tvaru obdélníku 5,8 x 4 metry – uvažován model prken D017 s rozměry

prkna 150 mm x 2900 mm, prkna kladená a napojovaná na délku terasy 5,8 m.

Čistá plocha terasy bez prořezu = 23,2 m2 z prken šířky 150 mm a délky 2,9 metru bude mít přibližně následující spotřebu materiálu:

WPC terasová prkna – spotřeba dle modelu = 23,2 m2 plocha terasy x 6,494 metrů běžných do m2 terasy

= 151 m běžných/2,9 délka prkna tj. celkem 52 ks prken

WPC podkladní hranol – spotřeba = 23,2 x 3,0 = 69,9/2,9 délka hranolu = 24 ks hranolů

WPC klipy nerezové průběžné do plochy = 23,2 x 18 = 418 ks

WPC klipy nerezové startovací při zakládání terasy = 23,2 x 1 = 23 ks

WPC klipy nerezové ukončovací při ukončení terasy = 23,2 x 1 = 23 ks

WPC nerezové šrouby = 418+16+16= 450 ks

WPC nerezové šrouby vč. hmoždinky = 23,2 x 5 = 116 ks

WPC krajové ukončovací lišty – dle obvodu (délky) terasy individuálně = 2*5,8+2*4 = 19,6/2,9 =7 ks

Pozn: při výpočtu spotřeby prken je nutno připočíst k šířce prkna také mezeru mezi prkny, která je vymezena nerezovým klipem do plochy, výsledná šířka číní potom 154 mm (šířka prkna 150 mm + mezera mezi prkny 4 mm  = 154 mm celkem).

Nezapomeňte na prořez prken při montáži, který je třeba uvažovat dle tvaru terasy vzhledem k délce prken a způsobu a směru jejich pokládky.

 

V případě, že si stále lámete hlavu a nevíte si rady, neváhejte a pošlete nám mailem jako přílohu okótovaný obrázek své budoucí terasy s níže vyplněnými informacemi a my Vám nabídku nachystáme.

Pro stanovení co nejpřesnější nabídky Vás požádáme o doplnění níže uvedených informací a jejich zaslání na mail: eshop@tynest.cz

  1. konkrétní terasové prkno z našeho eshopu vč. označení a barvy které jste si vybrali
  2. označením do obrázku jakým směrem poždujete prkna klást zda podél domu či kolmo na fasádu či jiným způsobem
  3. jaké systémové doplňky požadujete (podkladní hranoly, spojovací klipy vč. vrutů, zda chcete hranoly kotvit do podkladního betonu, zda bude terasa vyvýšená a  chcete dát z čela například jedno či 2 prkna po obvodě)
  4. zda a po kterých stranách budou ozdobné krycí lišty v barvě terasových prken
  5. další upřesňující informace, které nám chete sdělit pro stanovení co nejpřesnější a vypovídající cenové nabídky