!!! MODEL D005 SVĚTLE ŠEDÁ_DÉLKA 220 CM V AKCI ZA 279,- Kč za ks!!!

Montáž a množství materiálu

MANUÁL PRO MONTÁŽ A STANOVENÍ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU PRO WPC TERASY - slovem i obrazem

Před zahájením montáže si přečtěte tento manuál pro montáž

NÁZORNÉ UKÁZKY MONTÁŽÍ A PRAKTICKÉ RADY NAJDETE TAKÉ V SEKCI FOTOGALERIE 

Správný postup montáže je velmi důležitý a je tedy nezbytné dodržovat veškeré zásady montáže a ostatní doporučení uvedené v tomto manuálu. Dodržování zásad montáže zabezpečí požadovanou kvalitu podlahy a uživatel se vyhne problémům nejen s namontovanou podlahou, ale i ztrátě záruky. Věnujte tedy dostatečnou pozornost tomuto návodu k instalaci a odměnou Vám bude podlaha bez závad, kterou budete moci bezstarostně používat.

Pokládka musí být vždy realizována na rovný povrch a to buď na betonovou desku, případně beton s vodotěsnou izolací (různé druhy vodotěsných izolací pro terasy), nebo na betonové dlaždice / betonové pásy obsypané drceným kamenivem.

Před samotnou pokládkou terasy z WPC prken je nezbytné podklad správně připravit.

 

Montáž na připravenou betonovou desku či betonové pasy (dlaždice)

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podkladní vrstvy (zhutněný štěrk) by měly mít mocnost alespoň 350 mm, toto je závislé na únosnosti základové spáry. Při vysoké únosnosti základové spáry (vršek pláně před nasypáním a zhutněním štěrku) je možno udělat podkladní vrstvu ze štěrku podstatně menší, avšak zhutnění štěrkových vrstev je nezbytné. Dno výkopu zasypeme cca 200 mm vrstvou kačírku frakce 16/32mm, kterou náležitě zhutníme. Po zhutnění této vrstvy dosypeme zbývajících 150 mm kamenivem frakcí 4/16, opět náležitě zhutníme.

Při montáži WPC terasy na betonovou desku doporučujeme její tloušťku realizovat v mocnosti 100 až 150 mm podle vlastností podkladních vrstev a uvažovaného budoucího zatížení. Vložení kari sítí do desky je doporučeno, standardní kari sítě do desky jsou buď R6 o rozměru ok 100x100 mm, nebo R8 o rozměru ok 100x100 mm. Možno použít i kari síť R8 o rozměru ok 150x150 mm. Doporučený spád desky je minimálně 0,5% (cca 5mm/ bm) v závislosti na velikosti, tvaru a způsobu odvodnění terasové plochy. Správné odvodnění plochy je nezbytné, aby nedocházelo k tomu, že v zimních měsících jsou prkna vystavena opakovanému tání a zamrzání vody a sněhu mezi prkny či v dutinách prken, kde by voda zvětšovala svůj objem a prkna by roztrhala při mrazech . Toto rozmrzání a zamrzání vody v terasovém systému by mohlo celou konstrukci systému nenávratně zničit tzn. prkna se v dutinách mohou vyboulit pořípadě podélně rozpraskají. Pokud nebude podklad zhotoven z betonové desky, lze podklad pro WPC terasu připravit vybetonováním průběžných pasů anebo podklad zhotovit z pasů z betonových dlaždic, které zaručí pevný a únosný podklad pro WPC podkladní hranoly. Není rozhodující velikost a tloušťka dlaždice avšak je třeba zajistit rovinnost a osovou vzdálenost v obou směrech mezi dlaždicemi opět 350 až 400 mm (stjná jako vzdálenost mezi pokládanými hranoly). Mezi pasy či dlaždicemi je velmi záhodno použít správný typ kameniva, aby se mohla voda vsáknout či drenáží mohla odtéct. Tyto betonové pásy musí být šíře nejméně 100 mm a osová vzdálenost se doporučuje opět 350 až max 400 mm.

MONTÁŽ PODKLADNÍHO ROŠTU (hranolů) Z MATERIÁLU WPC ČI HLINÍKOVÉHO

Na hotovou a vyzrálou betonovou desku (či betonové/dlažební pasy) se rozmístí WPC či hliníkové hranoly, které by měly být položeny ve směru odtoku vody tzn. „po vodě“, aby byl zajištěn dostatečně odtok vody. U malých ploch teras není nezbytné hranoly kotvit do podkladu. Vzdálenost podkladních hranolů musí být maximálně 350 mm až 400 mm osově tj. od středu hranolu na střed hranolu dalšího. Naše hranoly jsou navrženy pro optimální co možná nejnižší celkovou konstrukci terasy při zachování vysoké tuhosti. V žádném případě se nedoporučuje klást hranoly dále od sebe než je doporučená vzdálenost!

Podkladové hranoly musí vždy (vyjma montáže na rektifikační terče) ležet celou plochou na povrchu podkladu (betonové desce, betonových dlaždicích či pasech). Kotvení samotných WPC hranolů k podkladu je doporučeno a provádí se pomoci natloukacích hmoždin vč. vrutu (1 až 1,5ks na 1bm) – hranol se provrtá a připevní tímto způsobem do betonového podkladu či dlažby.

V případě instalace na betonový podklad slouží k podložení a částečnému výškovému vyrovnání potažmo vytvoření spádu pryžové podložky vyráběné o různé tloušťce (od 1 až do 10 mm). Vzdálenost podložek je závislá na způsobu provedení podkladu, toto nelze přesně předem definovat. Při změnách teploty dochází u terasových prken, nosičů a lišt k objemovým změnám (natahování a smršťování). Dodržujte proto předepsané dilatační mezery. Při chladnějším počasí je třeba počítat s větší rezervou na dilatační prodloužení délky prken při zvýšení teploty v letních měsících.

Minimální vzdálenost konce podkladního hranolu od stěn budov/obrubníku (obecně překážek) je 10mm.

V případě délkového napojení dvou hranolů za sebe nutno ponechat mezeru mezi hranoly alespoň 4 až 5mm. Pokud možno zařezávejte podkladové hranoly na požadovanou délku až po položení poslední řady prken. Každé křížení (dotek) prkna a podkladového hranolu musí být zajištěno klipem.

Délkové napojení prken je prováděno vždy pomocí tzv. zdvojeného hranolu, tzn. konec prkna a začátek nového prkna si vyžaduje dva hranly vedle sebe. Tento spoj zamezuje vyklouznutí spojek a volnému zvedání rohů prken při teplotních změnách!  Volný přesah prken je zakázán kvůli možnému průhybu a následnému prasknutí. Nerezové klipy nepřizpůsobujte ani neupravujte a nepoužívejte klipy od jiných dodavatelů, nemusí rozměrově pasovat do drážky prkna.

 

MONTÁŽ TERASOVÝCH PRKEN VČ. OLEMOVÁNÍ

Po dokončení rozestavění hranolů můžeme začít s pokládkou terasových prken. Na začátek hranolů připevníme shora startovací klipy s označením Start clip, do kterých zasuneme první terasové prkno. Do plochy následně vkládáme spojovací prostorové klipy k tomu určené – typ Spacer clip. Při ukončení pokládky prken v ploše se poslední prkna uchycují pomocí klipů s označením End clip, tyto klipy se připevňují k hranolu šroubem z čela (pokud to prostor dovolí). V některých případech se dají na ukončení použít klipy startovací (Start clip) pokud to montáž a prostor umožní a prkno jde podsunout. Jak již bylo zmíněno, při montáži každého klipu je nutno do hranolu předvrtat otvor vrtákem a to o velikosti 2 až 3 mm. 

V případě napojení prken na sebe je doporučeno dodržet kvůli dilataci mezeru minimálně 4 - 5 mm (pro prkna délky do 3 m). Dilatace (smrštění či protažení) prkna 4 m dlouhého může dosáhnout 6 až 8 mm při rozdílu teplot mezi - 15°C a + 40°C.

Při montáži prken na podkladové hranoly doporučujeme mít dvě utahovačky, jednu s vrtákem o průměru minimálně 2,5 až 3 mm, (podle typu terasy, nutno vyzkoušet, aby vrut v otvoru držel a zároveň nešel do otvoru ztuha a tím nedošlo k prasknutí materiálu) druhou s bitem na křížové či torxové vruty. Nerezové vruty dotahujte s citem – nezapomeňte si nastavit správný krouticí moment. Pokud jsou prkna použita na lávku, nebo chodníky, měla by pokud možno být položena kolmo na předpokládaný směr pohybu osob (podkladové hranoly tím pádem rovnoběžně s tímto směrem). Přesahy prken doporučujeme zařezávat až po dokončení pokládky všech prken z důvodu roztažnosti materiálu WPC. Vše dotahujeme z lehka, pokud utáhnete extrémně, zamezíte tak přirozené roztažnosti materiálu a prkno by mohlo v takovém případě podélně časem prasnout! Toto je nejčastější chyba při montáži, že se extrémním utažením klipů zamezí možnosti materiálu přirozeně se protahovat a smršťovat.

Pokud použijete ukončovací krycí krycí lišty, nezapomeňte připočítat k mezeře + 5mm, takže vynechte mezeru od stěny či překážky cca 10 až 15 mm. 

 

 

OBRAZOVÝ PRŮVODCE

1) Nejdříve se rozmístí podkladní hranoly v maximální osové vzdálenosti 40 cm od sebe vodorovně, následně je nezbytné hranoly vyrovnat a ukotvit do betonového podkladu pomocí navrtání hranolu po cca 50 až 60 cm a prokotvení s podkladní betonovou deskou či dlažbou pomocí natloukacích hmoždin včetně vrutů. Kotvení podkladních hranolů není nezbytné, avšak pro lepší stabilitu celé terasy se doporučuje.

 

1                 2

 

Startovací klipy se umístí vždy na začátek každého hranolu, hranol se předvrtá a startovací klip se připevní vrutem k podkladnímu hranolu. Do takto připravených startovacích klipů se vsune následně první WPC prkno.

 

 3 

 4

5

 

Průběžný klip se vkládá pod první vložené prkno, které se pevně dorazí do startovacích klipů, prkno se přizvedne, následně se otvorem v klipu hranol předvrtá a klip se jedním šroubem do hranolu ukotví. Celý postup se opakuje v ploše. V místě délkového nastavování WPC prken je doporučeno vložení dvou hranolů vedle sebe, aby se váha správně roznesla a nebyl volný konec prkna ve vzduchu. Na obrázku zobrazeno jednoduché spojení na jeden spojovací hranol, které není tak vhodné, nedoporučuje se. Mezera mezi prkny při délkovém napojování prken je doporučena z důvodu dilatace 5 - 8 mm, toto je závislé na délce použitého prkna, u krátkých prken do 2 m délky postačí dilatační mezera 5 mm.

 

6

7

8

 

Na konec terasy možno použít opět startovací klip, případně, pokud není místo (na konci je stěna či atika a prkno nelze vsunout) použije se koncový klip. Pro zakrytí viditelných částí terasy z boku jsou dodávány ukončovací lišty – úhelníky WPC, či ukončovací prkna, která jsou v barvě terasy. Tyto ukončovací lišty se připevní buď vhodným lepidlem k tomu určeným a to způsobem HOUSENKA – například výrobce MAMUT, či možno předvrtat lištu i prkno větším vrtákem s následným vožením například gumové podložky do otvoru pod šroub, aby mohlo docházet k dilataci

 

9

 

 

JAK URČÍM RYCHLE PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU PRO TERASU?

 

Nevíte si rady kolik prken, spojovacích prvků a ostatních doplňků potřebujete pro svoji terasu? Zde najdete návod, jak stanovit přibližné množství všech produktů.

JAKÝ MATERIÁL a kolik čeho POTŘEBUJETE, ABY VÁM NIC PŘI MONTÁŽI SYSTÉMOVÉ TERASY NECHYBĚLO? 

 

Výpočet přibližné spotřeby materiálu nezbytného k montáži v přepočtu na 1 m2 WPC terasy

WPC terasová prkna – dle modelu (dle šířky prkna) – cca 6,5 až 7,3 metry délkové prkna

WPC podkladní hranol – cca 3 až 3,3 metry délkové hranolu tj. cca 1 až 1,2 ks hranolu délky 2,9m

WPC klipy nerezové průběžné do plochy - 18 až 20 ks

WPC klipy nerezové startovací při zakládání terasy – 1 až 2 ks

WPC klipy nerezové ukončovací při ukončení terasy – 1 až 2 ks

WPC nerezové šrouby – vždy shodný počet dle počtu klipů

WPC natloukací hmoždiny /kotvení WPC hranolů k podkladu – cca 6 až 7 ks

WPC krajové ukončovací lišty – dle obvodu (délky) terasy individuálně

 

Příklad konkrétního výpočtu pro terasu tvaru obdélníku 5,8 x 4 metry – uvažován model prken D017 s rozměry

prkna 150 mm x 2900 mm, prkna kladená a napojovaná na délku terasy 5,8 m.

Čistá plocha terasy bez prořezu = 23,2 m2 z prken šířky 150 mm a délky 2,9 metru bude mít přibližně následující spotřebu materiálu:

WPC terasová prkna – spotřeba dle modelu = 23,2 m2 plocha terasy x 6,494 metrů běžných do m2 terasy

= 151 m běžných/2,9 délka prkna tj. celkem 52 ks prken

WPC podkladní hranol – spotřeba = 23,2 x 3,0 = 69,9/2,9 délka hranolu = 24 ks hranolů

WPC klipy nerezové průběžné do plochy = 23,2 x 18 = 418 ks

WPC klipy nerezové startovací při zakládání terasy = 23,2 x 1 = 23 ks

WPC klipy nerezové ukončovací při ukončení terasy = 23,2 x 1 = 23 ks

WPC nerezové šrouby = 418+16+16= 450 ks

WPC nerezové šrouby vč. hmoždinky = 23,2 x 5 = 116 ks

WPC krajové ukončovací lišty – dle obvodu (délky) terasy individuálně = 2*5,8+2*4 = 19,6/2,9 =7 ks

Pozn: při výpočtu spotřeby prken je nutno připočíst k šířce prkna také mezeru mezi prkny, která je vymezena nerezovým klipem do plochy, výsledná šířka číní potom 154 mm (šířka prkna 150 mm + mezera mezi prkny 4 mm  = 154 mm celkem).

Nezapomeňte na prořez prken při montáži, který je třeba uvažovat dle tvaru terasy vzhledem k délce prken a způsobu a směru jejich pokládky.

 

V případě, že si stále lámete hlavu a nevíte si rady, neváhejte a pošlete nám mailem jako přílohu okótovaný obrázek své budoucí terasy s níže vyplněnými informacemi a my Vám nabídku nachystáme.

Pro stanovení co nejpřesnější nabídky Vás požádáme o doplnění níže uvedených informací a jejich zaslání na mail: eshop@tynest.cz

  1. konkrétní terasové prkno z našeho eshopu vč. označení a barvy které jste si vybrali
  2. označením do obrázku jakým směrem poždujete prkna klást zda podél domu či kolmo na fasádu či jiným způsobem
  3. jaké systémové doplňky požadujete (podkladní hranoly, spojovací klipy vč. vrutů, zda chcete hranoly kotvit do podkladního betonu, zda bude terasa vyvýšená a  chcete dát z čela například jedno či 2 prkna po obvodě)
  4. zda a po kterých stranách budou ozdobné krycí lišty v barvě terasových prken
  5. další upřesňující informace, které nám chete sdělit pro stanovení co nejpřesnější a vypovídající cenové nabídky