Vše o montáži

MANUÁL PRO MONTÁŽ WPC TERASY - slovem i obrazem

Před zahájením montáže si přečtěte tento manuál pro montáž

Správný postup montáže je velmi důležitý, a je tedy nutné dodržovat veškeré zásady montáže a ostatní doporučení uvedené v tomto manuálu. Dodržování zásad montáže zabezpečí dostatečnou kvalitu podlahy a uživatel se vyhne případným problémům s namontovanou podlahou nebo dokonce ztrátě záruky. Věnujte tedy dostatečnou pozornost tomuto návodu k instalaci a odměnou Vám bude podlaha bez závad, kterou budete moci bezstarostně používat.

Pokládka musí být vždy realizována na rovný povrch a to buď na betonovou desku, nebo beton s vodotěsnou izolací (různé druhy vodotěsných izolací pro terasy), nebo na betonové dlaždice / betonové pásy obsypané drceným kamenivem.

Před samotnou pokládkou terasy z WPC prken je nezbytné podklad správně připravit.

 

Montáž na připravenou betonovou desku či betonové pasy (dlaždice)

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podkladní vrstvy (zhutněný štěrk) by měly mít mocnost alespoň 350 mm, toto je závislé na únosnosti základové spáry. Při vysoké únosnosti základové spáry (vršek pláně před nasypáním a zhutněním štěrku) je možno udělat podkladní vrstvu ze štěrku podstatně menší, avšak zhutnění štěrkových vrstev je nezbytné. Dno výkopu zasypeme cca 200 mm vrstvou kačírku frakce 16/32mm, kterou náležitě zhutníme. Po zhutnění této vrstvy dosypeme zbývajících 150 mm kamenivem frakcí 4/16, opět náležitě zhutníme.

Při montáži WPC terasy na betonovou desku doporučujeme její tloušťku realizovat v mocnosti 125 až 150 mm podle vlastností podkladních vrstev a uvažovaného budoucího zatížení. Vložení kari sítí do desky je doporučeno, standardní kari sítě do desky jsou buď R6 o rozměru ok 100x100 mm, nebo R8 o rozměru ok 100x100 mm. Možno použít i kari síť R8 o rozměru ok 150x150 mm. Doporučený spád desky je minimálně 0,5% (cca 5mm/ bm) v závislosti na velikosti, tvaru a způsobu odvodnění terasové plochy. Správné odvodnění plochy je nezbytné, aby nedocházelo k tomu, že v zimních měsících jsou prkna vystavena opakovanému tání a zamrzání vody a sněhu mezi prkny či v dutinách prken, kde by se voda usazovala. Toto rozmrzání a zamrzání vody v terasovém systému by mohlo celou konstrukci systému nenávratně zničit. Pokud nebude podklad zhotoven z betonové desky, lze podklad pro WPC terasu připravit vybetonováním průběžných pasů anebo podklad zhotovit z pasů z betonových dlaždic, které zaručí pevný a únosný podklad pro WPC podkladní hranoly. Mezi pasy je vhodné použít správný typ zhutněného kameniva.

MONTÁŽ PODKLADNÍHO ROŠTU Z MATERIÁLU WPC ČI HLINÍKOVÉHO

Na hotovou a vyzrálou betonovou desku (či betonové/dlažební pasy) se rozmístí WPC či hliníkové hranoly, které by měly být položeny ve směru odtoku vody tzn. „po vodě“, aby byl zajištěn dostatečně odtok vody. U malých ploch teras není nezbytné hranoly kotvit do podkladu. Vzdálenost podkladních hranolů musí být maximálně 350 mm až 400 mm osově tj. od středu hranolu na střed hranolu dalšího. Naše hranoly jsou navrženy pro optimální co možná nejnižší celkovou konstrukci terasy při zachování vysoké tuhosti.

Podkladové hranoly musí vždy (vyjma montáže na rektifikační terče) ležet celou plochou na povrchu podkladu (betonu či betonových dlaždicích). Kotvení samotných WPC hranolů k podkladu je doporučeno a provádí se pomoci šroubů a hmoždinek (1 až 1,5ks na 1bm) – hranol se provrtá a připevní tímto způsobem do betonového podkladu či dlažby.

V případě instalace na betonový podklad slouží k podložení a částečnému výškovému vyrovnání potažmo vytvoření spádu pryžové podložky vyráběné o různé tloušťce (od 1 až do 10 mm). Vzdálenost podložek je závislá na způsobu provedení podkladu, toto nelze přesně předem definovat. Při změnách teploty dochází u terasových prken, nosičů a lišt k objemovým změnám (natahování a smršťování). Dodržujte proto předepsané dilatační mezery. Při chladnějším počasí je třeba počítat s větší rezervou na dilatační prodloužení délky prken při zvýšení teploty v letních měsících.

Minimální vzdálenost konce podkladního hranolu od stěn budov/obrubníku (obecně překážek) je 10mm.

V případě délkového napojení dvou hranolů za sebe nutno ponechat mezeru mezi hranoly alespoň 4 až 5mm. Pokud možno zařezávejte podkladové hranoly na požadovanou délku až po položení poslední řady prken. Každé křížení (dotek) prkna a podkladového hranolu musí být zajištěno klipem.

Pokud budete skládat prkno vedle prkna a budete dělat tzv. délkové napojení prken, musí být vždy konce prken podloženy hranolem, to znamená, v místě napojení prken jsou vždy dva hranoly vedle sebe tzv. zdvojení hranolů. Volný přesah prken je zakázán kvůli možnému průhybu a následnému prasknutí. Nerezové klipy nepřizpůsobujte ani neupravujte a nepoužívejte klipy od jiných dodavatelů, nemusí rozměrově pasovat do drážky prkna.

 

MONTÁŽ TERASOVÝCH PRKEN VČ. OLEMOVÁNÍ

Po dokončení rozestavění hranolů můžeme začít s pokládkou terasových prken. Na začátek hranolů připevníme shora startovací klipy s označením Start clip, do kterých zasuneme první terasové prkno. Do plochy následně vkládáme spojovací prostorové klipy k tomu určené – typ Spacer clip. Při ukončení pokládky prken v ploše se poslední prkna uchycují pomocí klipů s označením End clip, tyto klipy se připevňují k hranolu šroubem z čela (pokud to prostor dovolí). V některých případech se dají na ukončení použít klipy startovací (Start clip) pokud to montáž a prostor umožní a prkno jde podsunout. Jak již bylo zmíněno, při montáži každého klipu je nutno do hranolu předvrtat otvor vrtákem a to o velikosti 2 až 3 mm. 

V případě napojení prken na sebe je doporučeno dodržet kvůli dilataci mezeru minimálně 4 - 5 mm (pro prkna délky do 3 m). Dilatace (smrštění či protažení) prkna 4 m dlouhého může dosáhnout 6 až 8 mm při rozdílu teplot mezi - 15°C a + 40°C. Z tohoto důvodu prkna délky 4 m nedodáváme, mají nadměrnou dilatační roztažnost a může tak dojít i ke kroucení prken, což málokterý výrobce či prodejce zákazníkům zmíní.

Při montáži prken na podkladové hranoly doporučujeme mít dvě utahovačky, jednu s vrtákem o průměru minimálně 2mm, maximálně 3 mm (podle typu terasy, nutno vyzkoušet, aby šroub v otvoru držel a zároveň nešel do otvoru ztuha a tím nedošlo k prasknutí materiálu) druhou s bitem na křížové šrouby. Nerezové vruty dotahujte s citem – nezapomeňte si nastavit správný krouticí moment. Pokud jsou prkna použita na lávku, nebo chodníky, měla by pokud možno být položena kolmo na předpokládaný směr pohybu osob (podkladové hranoly tím pádem rovnoběžně s tímto směrem). Přesahy prken doporučujeme zařezávat až po dokončení pokládky všech prken z důvodu roztažnosti materiálu WPC. 

Pokud použijete ukončovací ozdobné krycí lišty, nezapomeňte připočítat k mezeře + 5mm, takže vynechte mezeru od stěny či překážky cca 10 až 15 mm. 

 

 

OBRAZOVÝ PRŮVODCE

1) Nejdříve se rozmístí podkladní hranoly v maximální osové vzdálenosti 40 cm od sebe vodorovně, následně je nezbytné hranoly vyrovnat a ukotvit do betonového podkladu pomocí navrtání hranolu po cca 50 až 60 cm a prokotvení s podkladní betonovou deskou či dlažbou pomocí natloukacích hmoždin včetně vrutů. Kotvení podkladních hranolů není nezbytné, avšak pro lepší stabilitu celé terasy se doporučuje.

 

1                 2

 

Startovací klipy se umístí vždy na začátek každého hranolu, hranol se předvrtá a startovací klip se připevní vrutem k podkladnímu hranolu. Do takto připravených startovacích klipů se vsune následně první WPC prkno.

 

 3 

 4

5

 

Průběžný klip se vkládá pod první vložené prkno, které se pevně dorazí do startovacích klipů, prkno se přizvedne, následně se otvorem v klipu hranol předvrtá a klip se jedním šroubem do hranolu ukotví. Celý postup se opakuje v ploše. V místě délkového nastavování WPC prken je doporučeno vložení dvou hranolů vedle sebe, aby se váha správně roznesla a nebyl volný konec prkna ve vzduchu. Na obrázku zobrazeno jednoduché spojení na jeden spojovací hranol, které není tak vhodné, nedoporučuje se. Mezera mezi prkny při délkovém napojování prken je doporučena z důvodu dilatace 5 - 8 mm, toto je závislé na délce použitého prkna, u krátkých prken do 2 m délky postačí dilatační mezera 5 mm.

 

6

7

8

 

Na konec terasy možno použít opět startovací klip, případně, pokud není místo (na konci je stěna či atika a prkno nelze vsunout) použije se koncový klip. Pro zakrytí viditelných částí terasy z boku jsou dodávány ukončovací lišty – úhelníky WPC, či ukončovací prkna, která jsou v barvě terasy. Tyto ukončovací lišty se připevní buď vhodným lepidlem k tomu určeným – například výrobce MAMUT, či možno předvrtat lištu i prkno větším vrtákem s následným vožením například gumové podložky do otvoru pod šroub, aby mohlo docházet k dilataci

 

9